Algemene voorwaarden

1. Aanmeldingen en afspraken over lesdagen,  consulten of behandeling kunnen per e-mailverkeer  of per telefoon plaatsvinden en worden zonder tegenbericht als vaststaande afspraak beschouwd.

2. Prijzen zijn in euro’s en inclusief de wettelijke verplichte BTW.

3. Betaling dient per pin, of binnen 14 dagen via overboeking, plaats te vinden, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

4. Lesdagen: Het verschuldigde bedrag dient uiterlijk 5 dagen voor aanvang van een lesdag op naam van Praktijk Stad van de Zon te zijn bijgeschreven met vermelding van eigen naam en datum van de lesdag.

5. Indien een lesdag, consult, of behandeling door onvoorziene omstandigheden van de docent/ therapeut geen doorgang kan vinden word in eerste instantie een vervangende datum of locatie uitgezocht . Wanneer ook dit onverhoopt niet door kan gaan, wordt het reeds betaalde bedrag gerestitueerd.

6. Patiënten dienen bij het intake consult de behandelovereenkomst ondertekent in te leveren. Wanneer er geen overeenkomst is getekend door beide partijen vervalt aansprakelijkheid van Praktijk Stad van de Zon.

7. Praktijk Stad van de Zon onderhoud het aangelegde dossier. U heeft recht tot inzage in uw dossier in de praktijk. Dit om persoonsgegevens te beschermen.

Annuleren

Annuleert u maximaal  24 uur voor consult of behandeling dan bent u geen consult /behandeling verschuldigd. Wanneer u niet persoonlijk geschreven (e-mail) of persoonlijk telefonisch annuleert voor lesdagen, consult en behandeling is het gehele bedrag verschuldigd.

Tot 1 week voorafgaande aan de praktijkdag 50% van het lesgeld, na de laatste week  voorafgaande is het volledige bedrag verschuldigd. De cursist wordt bij verhindering altijd éénmalig in de gelegenheid gesteld de dag op een andere datum  in te halen.

Aansprakelijkheid

Praktijk Stad van de Zon zijn op geen enige wijze aansprakelijk voor hetgeen de deelnemer na de behandeling, consult of lesdag met de opgedane kennis doet. Praktijk Stad van de Zon gaat ervan uit dat met respect voor informatie en informatiebron wordt gehandeld.

Zonder schriftelijke toestemming van Praktijk Stad van de Zon is het niet toegestaan het lesmateriaal, of verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken, of aan derden ter beschikking te stellen en mag het materiaal uitsluitend ter eigen behoeve van de deelnemer gebruikt worden.

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie van elkaar en de andere deelnemers welke gedurende de lesdagen, het consult- of behandeling zijn besproken.

Bijzondere bepalingen

Deelnemer, klant of patiёnt verklaart dat hij/zij tijdens deelname fysiek en mentaal in staat is mentale, fysieke en psychologische oefeningen, of gesprekken te kunnen volgen. Deelname aan een oefening, handeling of behandelmethode door Praktijk Stad van de Zon of medewerkers hiervan is uitsluitend en volledig vrijwillig door de deelnemer en uitsluitend te verantwoording van de deelnemer.

Praktijk Stad van de Zon werkt niet met deelnemers, patienten en klanten met psychiatrische aandoeningen waarbij plotselinge aanvallen of andere ernstige negatieve reacties kunnen voorkomen of waarvan dit bekend is, tenzij de lesdag, consult of behandeling onder toezicht en verantwoordelijkheid van een arts of psychiater plaats kan vinden .

De deelnemer dient zelf vooraf melding te maken van bestaande risico’s en aanvallen.

Praktijk Stad van de Zon en haar medewerkers zijn nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door het nalaten van informatie van de persoon in kwestie.

Praktijk Stad van de Zon en haar medewerkers behouden zich het recht om deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van een lesdag, consult of therapie bemoeilijken te verwijderen, of het algemene belang van de lesdag van de andere deelnemers voor te laten gaan door de betreffende deelnemer van deelname uit te sluiten .De verplichting tot betaling laat zich door uitsluiting niet wijzigen.

De deelnemer die op eigen initiatief wil vertrekken, dient dit te melden bij Praktijk Stad van de Zon  en restitutie van betaling is uitgesloten. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor schade, toegebracht aan derden, hun bezittingen of gebouwen en apparatuur waar de lesdagen, consult en behandeling worden gehouden.

© 2009 - Praktijk Stad van de Zon | Realisatie: Numaga-Design, Nijmegen. Deze pagina is het laatst bijgewerkt op 02-01-2017 . | Sitemap | Bookmark deze pagina